Skip to main content

FQXSPUP4000I : โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Management Controller [arg1] ได้รับการปรับรุ่นด้วยเฟิร์มแวร์ที่ถูกต้อง ตัวควบคุมด้านการจัดการ ไม่สามารถจับคู่เฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1] ได้รับการปรับรุ่นด้วยเฟิร์มแวร์ที่ถูกต้อง Management Controller ไม่สามารถจับคู่เฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของ Management Controller ไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0031

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ BMC
  2. หมายเหตุ: โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรืออัปเดตรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo