Skip to main content

FQXSPBR4004I : เวลาใช้งานเซิร์ฟเวอร์ตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5]

เวลาใช้งานเซิร์ฟเวอร์ตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5]

ผู้ใช้กำหนดค่าเวลาใช้งานเซิร์ฟเวอร์

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0095

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ