Skip to main content

FQXSPPW0088J : เซนเซอร์ [SensorElementName] แสดงข้อผิดพลาดในการติดตั้ง

เซนเซอร์ [SensorElementName] แสดงข้อผิดพลาดในการติดตั้ง

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าเซนเซอร์มีข้อผิดพลาดในการติดตั้ง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0556

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบการตั้งค่าจัมเปอร์เฉพาะของระบบและระบุจัมเปอร์การรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในคู่มือผลิตภัณฑ์
    หมายเหตุ
    ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน
  2. ยืนยันว่ามีจัมเปอร์การรักษาความปลอดภัยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo