Skip to main content

FQXSPIO0011N : เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้บน [SensorElementName]

เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้บน [SensorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้กับบัส

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0240

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (http://support.lenovo.com/) เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบหรืออะแดปเตอร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. อัปเกรดเฟิร์มแวร์ของระบบและเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องทั้งหมด (ถ้ามี) เป็นระดับล่าสุด
    หมายเหตุ
    หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นรองรับวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่จะอัปเดต
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo