Skip to main content

FQXSPSD0002G : ความล้มเหลวที่คาดการณ์บน [StorageVolumeElementName] สำหรับอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName]

ความล้มเหลวที่คาดการณ์บน [StorageVolumeElementName] สำหรับอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการคาดการณ์ข้อผิดพลาดของอาร์เรย์

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - การคาดการณ์ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0168

SNMP Trap ID

27

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบว่าไดรฟ์มีการขัดข้องหรือไม่
  2. หากมี ให้เปลี่ยนไดรฟ์ที่ขัดข้อง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo