Skip to main content

FQXSPCA0009M : เซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

เซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการขึ้นสูงของเซ็นเซอร์สูงกว่าระดับร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อุณหภูมิ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0494

SNMP Trap ID

0

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

 1. หากเซนเซอร์เป็น “อุณหภูมิแวดล้อม”:
  1. ตรวจสอบว่าอุณหภูมิแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลอยู่ภายในช่วง 47°C
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอากาศร้อนที่ด้านหน้าของระบบที่ได้รับผลกระทบ
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
 2. หากเซนเซอร์เป็น “CPU 1 DTS” หรือ “CPU 2 DTS”:
  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมหรือการระบายความร้อน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอากาศร้อนที่ด้านหน้าของระบบที่ได้รับผลกระทบ
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่อง รวมถึงมีการติดตั้งแผงครอบอย่างถูกต้องและมีการทำความสะอาดแล้ว
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องเป็นไปตามข้อกำหนดการทำงาน
  5. อัปเกรดเฟิร์มแวร์ของระบบและเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องทั้งหมด (ถ้ามี) เป็นระดับล่าสุด หมายเหตุ: หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่จะอัปเดต
  6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo