Skip to main content

FQXSPFW0004I : การทดสอบหน่วยความจำขั้นสูงของ UEFI กำลังทำงานอยู่

การทดสอบหน่วยความจำขั้นสูงของ UEFI กำลังทำงานอยู่

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีความคืบหน้าของเฟิร์มแวร์ระบบ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0188

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ