Skip to main content

FQXSPIO2000J : ปลดขั้วต่อ [PhysicalConnectorElementName] แล้ว

ปลดขั้วต่อ [PhysicalConnectorElementName] แล้ว

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการปลดขั้วต่อ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0265

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ติดตั้งการ์ด COM Port/ขั้วต่อ VGA และสายไฟอีกครั้ง
  2. ไปที่บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการและเกร็ดแนะนำด้านเทคนิค
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo