Skip to main content

FQXSPFW0007I : การทดสอบหน่วยความจําขั้นสูงของ UEFI พบอาการค้าง

การทดสอบหน่วยความจําขั้นสูงของ UEFI พบอาการค้าง

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีความคืบหน้าของเฟิร์มแวร์ระบบ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0188

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า LXPM เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  2. เรียกใช้การทดสอบหน่วยความจำขั้นสูงอีกครั้ง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo