Skip to main content

FQXSPIO0003N : เกิดการรบกวนการวินิจฉัยบนระบบ [ComputerSystemElementName]

เกิดการรบกวนการวินิจฉัยบนระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการรบกวน Front Panel NMI / การรบกวนการวินิจฉัย

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0222

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. หากไม่ได้กดปุ่ม NMI ที่อยู่บนแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังไม่ได้กดปุ่ม NMI
  3. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผง I/O ระบบ