Skip to main content

FQXSPSE4052I : รหัสผ่านของกลุ่มใกล้เคียง [arg1] ถูกแก้ไขโดย [arg2][arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

รหัสผ่านของกลุ่มใกล้เคียง [arg1] ถูกแก้ไขโดย [arg2] [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่รหัสผ่านกลุ่มผู้ใช้ถูกเปลี่ยน

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0262

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ