Skip to main content

FQXSPSA0010J : System Guard ระบบตรวจพบรายการอุปกรณ์ไม่ตรงกันกับสแนปช็อตที่เชื่อถือได้

System Guard ตรวจพบรายการอุปกรณ์ไม่ตรงกันกับสแนปช็อตที่เชื่อถือได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบ System Guard ที่ตรวจพบรายการอุปกรณ์ไม่ตรงกันกับสแนปช็อตที่เชื่อถือได้

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0520

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. หากผู้ใช้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งแรกหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ ให้ตรวจสอบกับผู้ขายว่ามีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นตั้งแต่ระบบออกจากการผลิตของ Lenovo หรือไม่ หากคาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ให้ละเว้นข้อความนี้หรือยกเลิกยืนยันเหตุการณ์ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 4 หากไม่คาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ให้รายงานปัญหากับผู้ขาย
  2. หากผู้ใช้เปิดใช้งานคุณลักษณะ System Guard หลังจากตั้งค่าฮาร์ดแวร์เบื้องต้นแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์หรือข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์หรือไม่ หากมี ให้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อน
  3. หากผู้ใช้เปิดใช้งานคุณลักษณะด้วยนโยบาย “ป้องกันการบูตระบบปฏิบัติการ (เฉพาะในเหตุการณ์ CPU และ DIMM)” การบูต UEFI จะหยุดลงระหว่าง POST และส่งเสริมการป้อนข้อมูลของผู้ใช้พร้อมคำเตือนบนหน้าจอ POST ดูรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้ System Guard
  4. เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ ผู้ใช้สามารถปิดใช้งาน System Guard หรือบันทึกสแน็ปช็อตได้ด้วยตนเอง (หลังจาก POST เสร็จสิ้น) จาก XCC UI ดูรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้ System Guard
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo