Skip to main content

FQXSPUN0052J : ตัวควบคุม RAID ในช่องเสียบ PCI [arg1] แสดงคําเตือน สถานะแบตเตอรี่ต้องได้รับการดำเนินการ

ตัวควบคุม RAID ในช่องเสียบ PCI [arg1] แสดงคําเตือน สถานะแบตเตอรี่ต้องได้รับการดำเนินการ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซ็นเซอร์จากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0520

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ (หรือ SuperCap) หากขัดข้องและอยู่ในการรับประกัน ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ สำหรับแบตเตอรี่ RAID การรับประกันคือหนึ่งปี