Skip to main content

FQXSPPU0009N : [ProcessorElementName] มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกัน

[ProcessorElementName] มีการกำหนดค่าที่ไม่ตรงกัน

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่ามีการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์ไม่ตรงกัน

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - CPU

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0062

SNMP Trap ID

40

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ข้อความนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกับข้อความเกี่ยวกับปัญหาการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์อื่นๆ แห้ไขข้อความเหล่านั้นก่อน
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ตรงกัน (เช่น หมายเลขชิ้นส่วนของอุปกรณ์เสริมที่ตรงกัน ฯลฯ)
  3. ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ในช่องเสียบที่ถูกต้องตามข้อมูลบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ หากไม่ ให้แก้ไขปัญหา
  4. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo