Skip to main content

FQXSPPW0057J : เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซ็นเซอร์จากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - พลังงาน

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0520

SNMP Trap ID

164

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบไฟ LED ของ PSU:
    1. ถ้าไฟ AC LED ไม่สว่าง ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
    2. หากไฟ LED ของไฟฟ้ากระแสตรงไม่ติด ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกแล้วติดตั้งใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo