Skip to main content

FQXSPUN0054M : ตัวควบคุม RAID ในช่องเสียบ PCI [arg1] อยู่ในสถานะร้ายแรง ไดรฟ์แบบลอจิคัลอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์คุณภาพลดลงหรือคุณภาพลดลงบางส่วน

ตัวควบคุม RAID ในช่องเสียบ PCI [arg1] อยู่ในสถานะร้ายแรง ไดรฟ์แบบลอจิคัลอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์คุณภาพลดลงหรือคุณภาพลดลงบางส่วน

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0522

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบว่ามีไดรฟ์ขัดข้องหรือไม่ หากมี ให้เปลี่ยนไดรฟ์ที่ขัดข้อง
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo