Skip to main content

FQXSPSE4017I : ผู้ใช้ [arg1] ถูกสร้าง

ผู้ใช้ [arg1] ถูกสร้าง

บัญชีผู้ใช้ถูกสร้าง

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0100

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ