Skip to main content

FQXSPUP4009I : โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบได้รับการปรับรุ่นด้วยเฟิร์มแวร์ [arg1] ที่ถูกต้อง ตัวควบคุมด้านการจัดการ ไม่สามารถจับคู่เฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบได้รับการปรับรุ่นด้วยเฟิร์มแวร์ [arg1] ที่ถูกต้อง ตัวควบคุมด้านการจัดการ ไม่สามารถจับคู่เฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0324

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบว่าแพคเกจเฟิร์มแวร์ถูกต้อง
  2. รีบูต XCC และปรับรุ่นเฟิร์มแวร์อีกครั้ง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงทั้งหมด แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo