Skip to main content

FQXSPBT0007I : ไม่มีสื่อที่บูตได้สำหรับระบบ [ComputerSystemElementName]

ไม่มีสื่อที่บูตได้สำหรับระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบระบบที่ไม่มีสื่อที่บูตได้

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0286

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบขั้นตอน PD
  2. ตรวจสอบว่าประเภทของฮาร์ดไดรฟ์อยู่ภายในการกําหนดค่าการที่ระบบรองรับ
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งสื่อที่บูตได้อย่างถูกต้อง
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าโหมดการบูต UEFI ถูกต้องแล้ว
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์บูตได้รับการตั้งค่าตามลำดับการบูต UEFI
  6. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดแจ้งฝ่ายสนับสนุนในระดับที่สูงขึ้น