Skip to main content

FQXSPUN0059J : เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นคําเตือน

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นคําเตือน

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0520

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบการเริ่มต้นระบบ AC และตรวจสอบว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่ หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo