Skip to main content

FQXSPNM4058I : ที่อยู่ IP ของอินเทอร์เฟซเครือข่าย [arg1] ถูกเปลี่ยนจาก [arg2] เป็น [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]

ที่อยู่ IP ของอินเทอร์เฟซเครือข่าย [arg1] ถูกเปลี่ยนจาก [arg2] เป็น [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขที่อยู่ IP ของ Management Controller

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0286

SNMP Trap ID

37

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ