Skip to main content

FQXSPPU0007N : ตรวจพบความไม่ตรงกันของแรงดันไฟฟ้า CPU บน [ProcessorElementName]

ตรวจพบความไม่ตรงกันของแรงดันไฟฟ้า CPU บน [ProcessorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบความไม่ตรงกันของแรงดันไฟฟ้าระหว่าง CPU และแรงดันไฟฟ้าของซ็อกเก็ต

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - CPU

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0050

SNMP Trap ID

40

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตรวจพบโดย UEFI รหัสข้อผิดพลาด UEFI(POST) สำหรับเหตุการณ์นี้สามารถดูได้ในข้อความ BMC ที่บันทึกไว้ โปรดอ้างอิงรหัสข้อผิดพลาด UEFI(POST) ในส่วน “รหัสข้อผิดพลาด UEFI(POST)” ของศูนย์ข้อมูลเพื่อดูการตอบสนองจากผู้ใช้ที่เหมาะสม