Skip to main content

FQXSPMA0024G : เซ็นเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศ

เซนเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการประกาศเซนเซอร์

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - หน่วยความจำ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0508

SNMP Trap ID

43

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. หาก DIMM ถูกปิดใช้งานโดยไม่คาดคิด โปรดเปลี่ยน DIMM ที่ปิดใช้งาน
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo