Skip to main content

FQXSPSE4045I : Salt ของรหัสผ่านที่แฮชของบริษัทภายนอกของผู้ใช้ [arg1] ได้ [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]

Salt ของรหัสผ่านที่แฮชของบริษัทภายนอกของผู้ใช้ [arg1] ได้ [arg2] โดยผู้ใช้ [arg3] จาก [arg4] ที่ที่อยู่ IP [arg5]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในรูปแบบการใช้ที่ผู้ใช้จัดการ Salt ของรหัสผ่านของบริษัทภายนอกได้สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0241

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ