Skip to main content

FQXSPNM4060I : ที่อยู่ IP ของเกตเวย์ที่เป็นค่าเริ่มต้นของอินเทอร์เฟซเครือข่าย [arg1] ถูกเปลี่ยนจาก [arg2] เป็น [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]

ที่อยู่ IP ของเกตเวย์ที่เป็นค่าเริ่มต้นของอินเทอร์เฟซเครือข่าย [arg1] ถูกเปลี่ยนจาก [arg2] เป็น [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขที่อยู่ IP เกตเวย์เริ่มต้นของ Management Controller

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0288

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ