Skip to main content

FQXSPUN0039I : ความซ้ำซ้อน [RedundancySetElementName] ได้รับการคืนค่าแล้ว

ความซ้ำซ้อน [RedundancySetElementName] ได้รับการคืนค่าแล้ว

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการคืนค่าความซ้ำซ้อน

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0561

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ