Skip to main content

FQXSPUP2007I : ตรวจพบเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องหรือได้รับการสนับสนุนบนระบบ [ComputerSystemElementName]

ตรวจพบเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องหรือได้รับการสนับสนุนบนระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง/ได้รับการสนับสนุน

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0447

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ