Skip to main content

FQXSPPW0003G : ความบกพร่องที่คาดไว้บน [PowerSupplyElementName]

ความบกพร่องที่คาดไว้บน [PowerSupplyElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟมีความบกพร่องที่คาดไว้

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - พลังงาน

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0088

SNMP Trap ID

164

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับผลกระทบ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo