Skip to main content

FQXSPPU0002G: โปรเซสเซอร์ [ProcessorElementName] กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

โปรเซสเซอร์ [ProcessorElementName] กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าโปรเซสเซอร์กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - CPU

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0038

SNMP Trap ID

42

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมหรือการระบายความร้อน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางและติดตั้งแผงครอบอย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในข้อกำหนดการทำงาน
  4. อัปเกรดเฟิร์มแวร์ของระบบและตัวเครื่องทั้งหมด (ถ้ามี) เป็นระดับล่าสุด
    หมายเหตุ
    หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่จะอัปเดต
  5. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  6. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo