Skip to main content

FQXSPUN0019M : เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซ็นเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0522

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

 1. หากเซนเซอร์คือ “Ext Liquid Leak”:
  1. โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ Lenovo เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด
 2. หากเซนเซอร์คือ “Liquid Leak”:
  1. ตรวจสอบว่าพบการรั่วไหลของน้ำหล่อเย็นในระบบหรือไม่
  2. ถ้ามี ให้ปิดเครื่องและถอดสายไฟ AC และติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน
  3. ถ้าไม่มี โปรดเปิดวงจร AC และตรวจสอบว่าปัญหายังคงเกิดขึ้นหรือไม่ หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
 3. หากเซนเซอร์เป็น “UEFI Auth Fail”:
  1. เริ่มต้นระบบ DC ใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงหลังจากเหตุการณ์นี้ทริกเกอร์
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo
 4. หากเซนเซอร์เป็น “CPU 1 UPILinkErr” หรือ “CPU 2 UPILinkErr”:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวระบายความร้อนมีแรงบิดที่เพียงพอกับตำแหน่ง CPU ที่ได้รับผลกระทบ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
 5. หากเซนเซอร์เป็น “พัดลมไม่ตรงกัน”:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทของพัดลมที่ติดตั้งตรงตามข้อกําหนดการระบายความร้อนของการกําหนดค่าระบบ โปรดดู “กฎการระบายความร้อน” หรือ “กฎทางเทคนิคสำหรับพัดลมระบบ” ในคู่มือการบํารุงรักษาเพื่อเลือกประเภทพัดลมระบบที่ถูกต้อง
  2. รีบูต XCC เพื่อตรวจหาพัดลม
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
 6. หากเซนเซอร์เป็น “สถานะ ME”:
  1. รีบูต XCC และดูว่ายังพบปัญหาอยู่หรือไม่
  2. อัปเกรดหรือดาวน์เกรด UEFI เพื่ออัปเดต ME และดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
 7. หากเซนเซอร์เป็น “ไดรฟ์ไม่ตรงกัน”:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกําหนดค่าระบบรองรับประเภทของไดรฟ์และเป็นประเภทที่ถูกต้องในช่องเสียบไดรฟ์เฉพาะ
  2. ปิดเครื่องระบบและดำเนินการ Virtual Reseat กับไฟ AC ผ่าน XCC/BMC
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
 8. หากเซนเซอร์เป็น “RAID Vol State”:
  1. ตรวจสอบว่ามีไดรฟ์จริงที่ถูกถอดออกโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรฟ์ในลำดับเดียวกันกับการสร้าง VD เดิมอย่างถูกต้อง
  2. บูตระบบโดยใช้ระบบปฏิบัติการจัดเก็บภายนอกเพื่อรวบรวมบันทึก LXCE และบันทึก FFDC ระหว่างการขัดข้อง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo
 9. หากเซนเซอร์เป็น “สถานะ XCC DB”:
  1. รีบูต XCC และดูว่ายังพบปัญหาอยู่หรือไม่
  2. ตรวจสอบระบบเพื่อดูว่าปัญหาเกิดขึ้นบ่อย สัปดาห์ละสองครั้ง หรือบ่อยขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่
  3. หากใช่ โปรดรวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo