Skip to main content

FQXSPBR4006I : Management Controller [arg1]: การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] เสร็จสมบูรณ์จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

Management Controller [arg1]: การกู้คืนการกำหนดค่าจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] เสร็จสมบูรณ์จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้กู้คืนการกำหนดค่า Management Controller จากไฟล์สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0136

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ