Skip to main content

FQXSPPW0110M : Non-redundant:Insufficient Resources สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ

Non-redundant:Insufficient Resources สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้เมื่อชุดความซ้ำซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงเป็น Non-redundant:Insufficient Resources

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - แหล่งจ่ายไฟแบบซ้ำซ้อน

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0810

SNMP Trap ID

9

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบว่ามีแหล่งจ่ายไฟสูญหาย ชำรุด หรือไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้ติดตั้งใหม่
  2. ตรวจสอบอัตราสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟและนโยบายการจำกัดพลังงาน หากแหล่งจ่ายไฟใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟหรือแก้ไขกลไกการจำกัดพลังงาน
  3. อัปเกรดเฟิร์มแวร์ของระบบและเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องทั้งหมด (ถ้ามี) เป็นระดับล่าสุด
    หมายเหตุ
    หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นรองรับวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่จะอัปเดต
  4. รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo