Skip to main content

FQXSPSE0000F : มีการเปิดตัวเครื่อง [PhysicalPackageElementName]

มีการเปิดตัวเครื่อง [PhysicalPackageElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีมีการเปิดตัวเครื่อง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0004

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ใส่ฝาครอบตัวเครื่องกลับเข้าที่
  2. ตรวจสอบว่ามีสวิตช์ป้องกันการบุกรุกหรือไม่ หากมี ให้ตรวจสอบสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกเพื่อดูว่ามีความเสียหายหรือไม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่หลวม
  3. ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่และยืนยันว่ามีการยกเลิกการยืนยัน “เซ็นเซอร์ตัวเครื่อง” แล้วหรือยัง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo