Skip to main content

FQXSPOS4002I :โปรแกรมเฝ้าระวัง [arg1] ไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้

โปรแกรมเฝ้าระวัง [arg1] ไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ระบบปฏิบัติการเกิดความผิดพลาดและไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0029

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. กำหนดค่าตัวจับเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังอีกครั้งให้เป็นค่าที่สูงขึ้น
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานอินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต BMC ผ่าน USB แล้ว
  3. ให้ทำการติดตั้ง RNDIS หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ cdc_ether สำหรับระบบปฏิบัติการอีกครั้ง
  4. ปิดใช้งานโปรแกรมเฝ้าระวัง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง
  5. อัปเดตเฟิร์มแวร์ BMC ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหากลุ่มบางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส