Skip to main content

FQXSPUP0007L : ตรวจพบความล้มเหลวของเฟิร์มแวร์ BMC หลักในระบบ [ComputerSystemElementName]

ตรวจพบความล้มเหลวของเฟิร์มแวร์ BMC หลักในระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบความล้มเหลวของเฟิร์มแวร์ BMC หลัก

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0446

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. แฟลชเฟริ์มแวร์ XCC ให้เป็นระดับล่าสุด แล้วรีบูตระบบ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo