Skip to main content

FQXSPPW0101J : ลดความซ้ำซ้อนสำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ

Redundancy Degraded สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีมีประกาศลดความซ้ำซ้อนจาก

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - แหล่งจ่ายไฟสำรอง

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0804

SNMP Trap ID

10

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบว่ามีแหล่งจ่ายไฟสูญหาย ชำรุด หรือไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้ติดตั้งใหม่
  2. ตรวจสอบอัตราสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟและนโยบายการจำกัดพลังงาน หากแหล่งจ่ายไฟใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟหรือแก้ไขกลไกการจำกัดพลังงาน
  3. อัปเกรดเฟิร์มแวร์ของระบบและเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องทั้งหมด (ถ้ามี) เป็นระดับล่าสุด
    หมายเหตุ
    หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นรองรับวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่จะอัปเดต
  4. รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo