Skip to main content

FQXSPSE4071I : การตรวจจับการบุกรุกตัวเครื่องเปลี่ยนเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

การตรวจจับการบุกรุกตัวเครื่องเปลี่ยนเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

ผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจจับการบุกรุกตัวเครื่อง

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0292

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ