Skip to main content

FQXSPIO0006N : เกิด NMI ของซอฟต์แวร์ในระบบ [ComputerSystemElementName]

เกิด NMI ของซอฟต์แวร์ในระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบการเกิด NMI ของซอฟต์แวร์

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0228

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่รายงานอยู่ในรายการ SPP ของเซิร์ฟเวอร์ Lenovo
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์ระบบย่อยทั้งหมดเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบระบบย่อยทั้งหมดใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ OS และบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo