Skip to main content

FQXSPIO0015M : ข้อผิดพลาดในช่อง [PhysicalConnectorSystemElementName] บนระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อผิดพลาดในช่อง [PhysicalConnectorSystemElementName] บนระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดในช่องเสียบ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0330

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ใส่อะแดปเตอร์ที่มีปัญหาและการ์ดตัวยกให้แน่น
  2. อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ (UEFI และ XCC) และเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์
    หมายเหตุ
    โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้
  3. หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นรองรับวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่จะอัปเดต
  4. เปลี่ยนอะแดปเตอร์ที่มีปัญหา
  5. เปลี่ยนการ์ดตัวยก
  6. (เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์