Skip to main content

FQXSPNM4006I : ชื่อโฮสต์ถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]

ชื่อโฮสต์ถูกตั้งเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไขชื่อโฮสต์ของ Management Controller

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์เครือข่าย IMM

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0008

SNMP Trap ID

37

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ