Skip to main content

FQXSPNM4059I : ซับเน็ตมาสก์ IP ของอินเทอร์เฟซเครือข่าย [arg1] ถูกเปลี่ยนจาก [arg2] เป็น [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]

ซับเน็ตมาสก์ IP ของอินเทอร์เฟซเครือข่าย [arg1] ถูกเปลี่ยนจาก [arg2] เป็น [arg3] โดยผู้ใช้ [arg4]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้แก้ไข IP ตัวพรางเครือข่ายย่อยของ Management Controller

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0287

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ