Skip to main content

FQXSPUP0002I : มีการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ในระบบ [ComputerSystemElementName]

มีการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ในระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0438

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. อัปเดตอิมเมจของเฟิร์มแวร์ XCC หลักและรีสตาร์ทตัวควบคุมการจัดการ (XCC)
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo