Skip to main content

FQXSPUN0023N : เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินการตรวจพบว่าเซ็นเซอร์เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0530

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (http://support.lenovo.com/) สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo