Skip to main content

FQXSPSE4000I : ผู้ให้บริการออกใบรับรอง [arg1] ตรวจพบ [arg2] ข้อผิดพลาดของใบรับรอง

ผู้ให้บริการออกใบรับรอง [arg1] ตรวจพบ [arg2] ข้อผิดพลาดของใบรับรอง

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่มีข้อผิดพลาดกับเซิร์ฟเวอร์ของ SSL, ไคลเอ็นต์ของ SSL หรือใบรับรอง CA ที่เชื่อถือได้ของ SSL

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0002

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับรองที่คุณนำเข้านั้นถูกต้องและถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสม
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo