Skip to main content

FQXSPPR2001I : [ManagedElementName] ตรวจพบว่าขาดหายไป

[ManagedElementName] ตรวจพบว่าขาดหายไป

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่า Managed Element ขาดหายไป

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0392

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

เสียบแผงด้านหน้าตัวเดิมที่สลับตำแหน่ง