Skip to main content

FQXSPCN4006I : ผู้ใช้ [arg1] ได้สิ้นสุดเซสชันของคอนโซล IPMI ที่ใช้งานอยู่

ผู้ใช้ [arg1] ได้สิ้นสุดเซสชันของคอนโซล IPMI ที่ใช้งานอยู่

ผู้ใช้ได้สิ้นสุดเซสชันของคอนโซล IPMI ที่ใช้งานอยู่

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0319

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ