Skip to main content

FQXSPPW0006I : [PowerSupplyElementName] สูญเสียกระแสไฟขาเข้า

[PowerSupplyElementName] สูญเสียกระแสไฟขาเข้า

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบแหล่งจ่ายไฟที่สูญเสียกระแสไฟขาเข้า

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - พลังงาน

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0100

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบไฟ LED บน PSU:
    1. หากไฟ LED ในส่วน AC ไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
    2. หากไฟ LED ในส่วน DC ไม่ติด ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกและติดตั้งใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo