Skip to main content

FQXSPCA0016M: เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - พัดลมทำงานบกพร่อง

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0522

SNMP Trap ID

11

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทของพัดลมที่ติดตั้งตรงตามข้อกําหนดการระบายความร้อนของการกําหนดค่าระบบ โปรดดู “กฎการระบายความร้อน” หรือ “กฎทางเทคนิคสำหรับพัดลมระบบ” ในคู่มือการบํารุงรักษาเพื่อเลือกประเภทพัดลมระบบที่ถูกต้อง
  2. รีบูต XCC เพื่อตรวจหาพัดลม
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo