Skip to main content

FQXSPUP4007I : ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช XCC SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต

ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช XCC SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานที่ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช XCC SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0298

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบว่ามีการดัดแปลงฮาร์ดแวร์หรือการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
  2. รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo